බ්ලොගය

wmf.a úfYaI{hska" iudcslhska iy mß;Hd. l, odhlhskaf.ka wms lrk jev .ek ióm ne,aula ,nd .kak'

ගුරුවරුයෙකුගේ සටහන්

ඩේවිඩ් විසින් 2023 මැයි 15 දින පළ කරන ලදී.

Teach First Sri Lanka වෙබ් අඩවියට පිවිසීම ගැනත්, දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අපගේ කැපවීම බෙදා ගැනීම ගැනත් ඔබට ස්තුතියි…